Vytauto g. 52A, 36A, S. Nėries g. 5, 7, 11, 29, 31, 39, ir Vilniaus g. 28, K. Donelaičio g. 5, 5B namų gyventojų dėmesiui!

  • -

Vytauto g. 52A, 36A, S. Nėries g. 5, 7, 11, 29, 31, 39, ir Vilniaus g. 28, K. Donelaičio g. 5, 5B namų gyventojų dėmesiui!

Category : Naujienos

Informuojame, kad UAB "Zarasų būstas" organizuoja žemiau paminėtų daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų.
Adresas Data Laikas Susirinkimo vieta
S. Nėries g. 5, Zarasai 2017-07-11 17.30 Namo kieme
S. Nėries g. 7, Zarasai 2017-07-11 17.30 Namo kieme
K. Donelaičio g. 5B, Zarasai 2017-07-11 18.30 Namo kieme
Vilniaus g. 28, Zarasai 2017-07-11 18.30 Namo kieme
S. Nėries g. 39, Zarasai 2017-07-12 17.30 Namo kieme
Vytauto g. 36A, Zarasai 2017-07-12 18.30 Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijoje
S. Nėries g. 29, Zarasai 2017-07-13 17.30 Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijoje
S. Nėries g. 11, Zarasai 2017-07-13 19.00 Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijoje
S. Nėries g. 31, Zarasai 2017-07-18 17.30 Namo kieme
Vytauto g. 52, Zarasai 2017-07-18 18.30 Namo kieme
K. Donelaičio g. 5, Zarasai 2017-07-19 17.30 Namo kieme

Vardinio balsavimo biuletenio pavyzdys

Su investicijų projektais bei siūlomais priimti sprendimais galima susipažinti:

  1. UAB „Zarasų būstas“, Bažnyčios g. 4, Zarasai.
  2. Zarasų rajono savivaldybės administracijos el. svetainėje: www.zarasai.lt.
  3. Jūsų daugiabučio namo skelbimų lentoje.

Siekiant pateikti savo pasiūlymus, klausimus, nuomonę ar kitą svarbią informaciją susirinkimo darbotvarkės klausimais, iki susirinkimo organizavimo dienos kviečiame apsilankyti UAB „Zarasų būstas“, Bažnyčios g. 4, Zarasai.

Informuojame, kad: 

  • Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, mokumas ir finansinių įsipareigojimų vykdymas) bus tvarkomi banko AB ,,Šiaulių bankas“ (kodas 112025254, registruotas buveinės adresas Tilžės g. 149, Šiauliai) ir UAB ,,Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ kodas 303039520, registruotas buveinės adresas Gedimino pr. 18/Jogailos g. 2, Vilnius). Bankas nurodytus duomenis bei duomenis apie gyvenamąją vietą, mokumą ir įsipareigojimų vykdymą rinks iš Gyventojų registro tarnybos, VĮ Registrų centro, UAB „Creditinfo Lietuva“ (kodas 111689163, registruotas buveinės adresas Švitrigailos g. 11B, Vilnius), bendrojo naudojimo objektų valdytojo. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – pateiktos informacijos teisingumo įvertinimas, mokumo įvertinimas, įsiskolinimo valdymas, kreditavimo sutarties sudarymas ir vykdymas. Jūs turite teisę susipažinti su nurodyto banko tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti, sunaikinti Jūsų asmens duomenis arba sustabdyti Jūsų duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos įstatymų, nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.
  • Namo butų ir kitų patalpų savininkas, vykdantis ūkinę veiklą jam nuosavybės teise priklausančiame bute ar kitose patalpose, esančiose atnaujinamame (modernizuojamame) name, ir pretenduojantis į valstybės paramą, privalo informuoti bendro naudojimo objektų valdytoją apie vykdomą ūkinę veiklą.
  • Gyventojai, turintys teisę į šildymo išlaidų kompensaciją, supažindinti su Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nuostatomis: kad jei daugiabučio namo buto savininkas, kuris turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją arba ją gauna, nedalyvavo susirinkime svarstant ir priimant sprendimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo ir atsisakė dalyvauti įgyvendinant šį projektą (balsuojant nepritarė projekto įgyvendinimui), ateinantį šildymo sezoną jo bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam daugiabučio namo buto savininkui skiriama kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis mažinama 50 procentų, nuo kito šildymo sezono būsto šildymo išlaidų kompensacija neskiriama, kol bus įgyvendintas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas, bet ne ilgiau kaip 3 metų šildymo sezonus, įskaitant atvejį, kai dėl šių asmenų veiksmų (neveikimo) daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas nepradėtas įgyvendinti.

Kviečiame dalyvauti,
Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas