Keleivių vežimo taisyklės

PATVIRTINTA

  • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
  • 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223

KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTU TAISYKLĖS

1. Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklės (toliau – šios taisyklės) nustato keleivių ir bagažo vežimo keleivinėmis kelių transporto priemonėmis (toliau – transporto priemonė) organizavimo ir šių vežimų vykdymo tvarką.
2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (Žin., 1996, Nr. 119-2772) 4 straipsnio 2 dalimi šios taisyklės yra privalomos savivaldybėms, fiziniams ir juridiniams asmenims.
3. Šios taisyklės yra taikomos keleivių vežimui autobusais ir troleibusais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais Lietuvos Respublikos teritorijoje bei lengvaisiais automobiliais Lietuvos Respublikos teritorijoje ir tarptautinio susisiekimo maršrutais.
4. Vežėjai gali vežti keleivius tiktai turėdami nustatyta tvarka išduotą licenciją arba Bendrijos licenciją verstis keleivių vežimu transporto priemonėmis, turinčiomis atitinkamai licencijos kopiją arba Bendrijos licencijos kopiją.
5. Vežėjai privalo užtikrinti saugų keleivių ir bagažo vežimą transporto priemone ir maksimalius patogumus joje. Vežėjo darbuotojai privalo būti mandagūs ir paslaugūs keleiviams bei nedelsdami šalinti keleivių aptarnavimo trūkumus nepriklausomai nuo jų atsiradimo priežasčių.
6. Savivaldybių institucijos, vadovaudamosi šiomis taisyklėmis, gali patvirtinti detalesnes keleivių ir bagažo vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais taisykles.

7. Keleivinio transporto priemonė ekspresas – transporto priemonė, kuri važiuoja be sustojimų nuo pradinio iki galinio punkto arba važiuoja sustodama tik autobusų stotyse.
8. Kompetentinga įstaiga – savivaldybės institucija arba jos įgaliota įstaiga, išduodanti vežėjams leidimus vežti keleivius vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais, ir Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija), išduodanti vežėjams leidimus vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais.
9. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatyme (Žin., 1991, Nr. 30-804; 2002, Nr. 29-1034), Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse ir Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 32-852; 2011, Nr. 85-4138).

10. Reguliarūs reisai organizuojami tokiais keliais ir gatvėmis, kurių būklė atitinka Reikalavimus gatvėms ir keliams, kuriais vyksta reguliarusis keleivinio transporto eismas, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3-747 (Žin., 2011, Nr. 147-6901).
11. Keleiviams vežti reguliariais reisais nustatytu maršrutu išduodamas leidimas. Leidimų vežti keleivius vietinio (miesto ir priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimo sąlygas, reikalavimus vežėjams, vežėjų pareigas, teises ir atsakomybę nustato Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62 (Žin., 2006, Nr. 23-768).
12. Reguliarių reisų metu ekipažas privalo turėti:
12.1. leidimą vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutu;
12.2. kompetentingos įstaigos patvirtintą eismo tvarkaraštį;
12.3. licencijos kopiją arba Bendrijos licencijos kopiją;
12.4. kasos aparatą (išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus, kai kasos aparatų naudoti nereikia), bilietų kontrolės lapą ir keleivių bilietus (toliau – bilietas);
12.5. kasos žiniaraštį, kai bilietai (bagažo kvitai) į tą reisą buvo parduoti ne transporto priemonėje (išskyrus vietinio (miesto) susisiekimo maršrutuose);
12.6. keleivių bilietų kainoraštį (išskyrus vietinio (miesto) susisiekimo maršrutuose);
12.7. ekipažo narių darbo ir poilsio laiko apskaitos dokumentus;
12.8. kitus teisės aktais nustatytus dokumentus.
13. Reguliarių reisų metu transporto priemonė privalo atvykti į autobusų stotis ir stoteles, numatytas eismo tvarkaraštyje jame nustatytu laiku. Vežėjas, turintis leidimą vežti keleivius reguliaraus susisiekimo (išskyrus vietinio (miesto) susisiekimo) maršrutu, Autobusų stočių veiklos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3-734 (Žin., 2004, Nr. 9-248), nustatyta tvarka turi sudaryti su šių autobusų stočių savininkais (valdytojais) sutartis dėl informacijos apie reisų įrašymą į autobusų stočių ir stotelių tvarkaraščius, dėl bilietų pardavimo, dėl mokesčių už autobusų stočių teikiamas paslaugas mokėjimo.
14. Apie reguliaraus eismo nutraukimą ir pakeitimus keleiviams turi būti pranešama visose maršruto autobusų stotyse ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas, o stotelėse informacija atnaujinama iš vakaro.
15. Užsakomuoju reisu vežama pagal išankstinį užsakymą iš anksto sudaryta ir turinti bendrą kelionės tikslą (vykstant turizmo, verslo reikalais, į parodas, simpoziumus, konferencijas, seminarus, pasitarimus, koncertus, spektaklius, vestuves ir panašiais atvejais) keleivių grupė, turint keleivių vežimo sutartį ir keleivių vežimo lapą. Keleivių vežimo lapas nebūtinas, jeigu keleivių grupė vežama į tame pačiame mieste vykstantį renginį. Keleivių vežimo lapų apskaitos, užsakymo, gamybos, technologinės apsaugos, platinimo, įsigijimo, naudojimo ir sunaikinimo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3-24 (Žin., 2003, Nr. 6-256; 2010, Nr. 107-5546).
16. Draudžiama rinkti ir vežti užsakomaisiais reisais ne iš anksto sudarytas ir neturinčias bendro kelionės tikslo keleivių grupes, taip pat kitus asmenis, nepriklausančius iš anksto sudarytai keleivių grupei. Vien tik vykimas į tą patį paskirties punktą nelaikomas bendru kelionės tikslu.
17. Keleivių vežimo užsakomuoju reisu sutartis sudaroma raštu, joje turi būti nurodyta:
17.1. sutarties sudarymo data, vieta ir numeris;
17.2. keleivių grupės vežimo tikslas ir maršrutas, nurodant pradinio, svarbiausių tarpinių ir galinio punktų vietovių pavadinimus (vežimo sutartyje ir maršrute turi būti nurodyta transporto priemonės važiavimo be keleivių maršruto dalis);
17.3. keleivių grupės paėmimo ir išleidimo vietų adresai ir laikas;
17.4. vežimui naudojamos transporto priemonės markė, modelis;
17.5. mokestis už vežimo paslaugas ir atsiskaitymo tvarka;
17.6. vežėjo ir užsakovo susitarimu – kitos sutarties sąlygos.
18. Užsakomojo reiso metu ekipažas privalo turėti:
18.1. licencijos kopiją arba Bendrijos licencijos kopiją;
18.2. keleivių vežimo sutartį, sudarytą tarp vežimo paslaugos užsakovo ir vežėjo;
18.3. keleivių vežimo lapą, kai jis yra būtinas;
18.4. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos išduoto pažymėjimo, patvirtinančio, kad kelionės organizatorius atitinka nustatytus reikalavimus, ir suteikiančio teisę teikti kelionių organizavimo paslaugas, kopiją, patvirtintą įmonės vadovo parašu (kai vežėjas teikia savo organizuotą turizmo paslaugą);
18.5. įmonės vadovo parašu patvirtintos teikiamos turizmo paslaugos aprašymo kopiją (kai vežėjas teikia savo organizuotą turizmo paslaugą);
18.6. įmonės vadovo parašu patvirtinto dokumento, nustatančio teikiamos turizmo paslaugos kainą, kopiją (kai vežėjas teikia savo organizuotą turizmo paslaugą);
18.7. dokumentus arba įmonės vadovo parašu patvirtintas jų kopijas, patvirtinančius, kad yra sumokėta už teikiamą turizmo paslaugą (kai vežėjas teikia savo organizuotą turizmo paslaugą);
18.8. ekipažo narių darbo ir poilsio laiko apskaitos dokumentus;
18.9. kitus teisės aktais nustatytus dokumentus.
19. Kai vežėjas teikia savo organizuotą turizmo paslaugą ir užsakomuoju reisu veža keleivius turizmo tikslais, keleivių vežimo sutartį patvirtina turizmo paslaugos apmokėjimą įrodantis dokumentas.
20. Specialiais reisais vežamos specialios keleivių grupės (darbuotojų – į darbovietes ir iš jų, moksleivių – į mokyklas ir iš jų ir pan.). Specialius reisus organizuoja specialią keleivių grupę formuojantys asmenys pagal rašytinę sutartį su vežėju, kurioje turi būti nurodytos šių taisyklių 17 punkte nustatytos sąlygos, taip pat apibrėžta speciali keleivių grupė. Vežti kitus asmenis, nepriklausančius specialiai keleivių grupei, draudžiama.
21. Specialaus reiso metu ekipažas privalo turėti:
21.1. licencijos kopiją arba Bendrijos licencijos kopiją;
21.2. specialios keleivių grupės vežimo sutartį;
21.3. vežėjo ir vežimo paslaugos užsakovo suderintą eismo tvarkaraštį;
21.4. ekipažo narių darbo ir poilsio režimo apskaitos dokumentus;
21.5. kitus teisės aktais nustatytus dokumentus.
22. Kai asmuo vykdo vežimus savo sąskaita, t. y. savo transporto priemonėmis, vairuojamomis to asmens arba jo darbuotojo, vežančiomis savo darbuotojus, svečius ar kitus su asmeniu susijusius asmenis, ekipažas privalo turėti:
22.1. darbo santykius patvirtinantį dokumentą;
22.2. ekipažo narių darbo ir poilsio režimo apskaitos dokumentus;
22.3. asmens (juridinio asmens vadovo) arba jo įgalioto asmens parašu patvirtintą laisvos formos dokumentą, patvirtinantį, kad vežami savo darbuotojai, svečiai ar kiti su asmeniu susiję asmenys;
22.4. kitus teisės aktais nustatytus dokumentus.

23. Autobusų stotys steigiamos miestuose ir gyvenvietėse aptarnauti reguliaraus susisiekimo maršrutų keleivius, organizuoti šių maršrutų autobusų ekipažų priešreisinį patikrinimą ir tarpreisinį poilsį, kontroliuoti autobusų atvykimo ir išvykimo laiką, parduoti keleiviams bilietus, teikti jiems informaciją ir bagažo saugojimo paslaugas. Autobusų stočių naudojimo ir jų darbo tvarką nustato Autobusų stočių veiklos nuostatai.
24. Stotelių vietas reguliaraus susisiekimo maršrutuose nustato kompetentinga įstaiga, suderinusi su kelio (gatvės) savininku (valdytoju). Stoteles savo lėšomis įrengia ir nustatyto pavyzdžio kelio ženklus pastato kelių (gatvių) savininkai (valdytojai). Informaciją vietinio (priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutų stotelėse skelbia ir atnaujina autobusų stočių savininkai (valdytojai), o su tuo susijusias išlaidas jiems apmoka šiais maršrutais keleivius vežantys vežėjai pagal su jais Autobusų stočių veiklos nuostatuose nustatyta tvarka sudarytas sutartis. Vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutų stotelėse informacija pateikiama ir atnaujinama savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų nustatyta tvarka.
25. Stotelės įrengiamos vadovaujantis kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 (Žin., 2008, Nr. 9-322), ir statybos techninių reikalavimų reglamentu STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 61 (Žin., 1999, Nr. 27-773). Kelio ženklai „Stotelė“ statomi pagal Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (Žin., 2003, Nr. 7-263; 2008, Nr. 88-3530), ir Lietuvos standarto LST 1405:1995/1K:2003 „Kelio ženklų ir šviesoforų naudojimas“ reikalavimus, ant ženklo nurodant stotelės pavadinimą.
26. Teisę į aptarnavimo pirmumą autobusų stotyse turi neįgalieji, keleiviai su mažamečiais vaikais, nėščios moterys, senyvo amžiaus keleiviai.

27. Reguliaraus susisiekimo maršrutų, užsakomųjų ir specialių reisų metu transporto priemonės turi būti apipavidalintos pagal Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55, reikalavimus.

28. Reguliarių reisų metu vežėjai privalo taikyti nustatytus tarifus, o ekipažas – parduoti bilietus ir bagažo kvitus. Vieno reiso metu visiems keleiviams taikomas vienodo dydžio tarifas už tą patį nuvažiuotą atstumą, o Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme (Žin., 2000, Nr. 32-890) nustatytos nuolaidos taikomos nuo visos bilieto kainos ar nuo bilieto kainos, gautos pritaikius kitas nuolaidas.
29. Draudžiama parduoti du bilietus ar daugiau su Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatyta nuolaida vietoj vieno bilieto, kasos aparatu išspausdinti bilietus su Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatyta nuolaida nesant keleivių arba išspausdinti viename biliete dviejų ar daugiau bilietų su Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatyta nuolaida duomenis.
30. Dokumentai, suteikiantys teisę važiuoti ir vežti bagažą reguliaraus susisiekimo maršrutu, yra bilietai ir bagažo kvitai. Keleivis privalo saugoti bilietą (bagažo kvitą) iki kelionės pabaigos ir jį pateikti ekipažui ar kontrolę vykdančiam pareigūnui reikalaujant, išskyrus atvejus, kai buvo įgytas elektroninis keleivinio transporto bilietas (bagažo kvitas) ar naudojamasi Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo suteikta teise važiuoti nemokamai. Vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutų elektroninių keleivinio transporto bilietų (bagažo kvitų) identifikavimo priemones nustato savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos įstaigos.
31. Ekipažas bilietų kontrolės lape turi registruoti transporto priemonėse parduodamus bilietus (bagažo kvitus).
32. Vietinio (priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutų bilietuose (bagažo kvituose), parduodamuose autobusų stočių kasose, turi būti nurodyta: vežėjo pavadinimas, išvykimo ir paskirties autobusų stotys (stotelės), išvykimo data, išvykimo laikas, važiavimo (bagažo vežimo) kaina, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatytos nuolaidos dydis procentais, kai ji yra taikoma, sėdima vieta (išskyrus bagažo kvitus) ir išvykimo aikštelės numeris. Transporto priemonėse vežėjai privalo naudoti kasos aparatus, numatytus Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2005, Nr. 97-3654), kuriais bilietuose (bagažo kvituose) būtų spausdinama: vežėjo pavadinimas, bilieto (bagažo kvito) pardavimo data ir laikas, išvykimo ir paskirties autobusų stotys (stotelės), važiavimo (bagažo vežimo) kaina, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatytos nuolaidos dydis procentais, kai ji yra taikoma, taip pat turi būti spausdinama maršrute parduotų bilietų (bagažo vežimo) ataskaita, kuri saugoma su bilietų kontrolės lapu.
321. Parduodant vienkartinius elektroninius keleivinio transporto bilietus (bagažo kvitus) važiuoti ir (ar) vežti bagažą vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais, skaitmeninėje duomenų bazėje turi būti saugomi šie duomenys: vežėjo arba savivaldybės pavadinimas, važiavimo (bagažo vežimo) kaina ir Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatytos nuolaidos dydis procentais, kai ji yra taikoma. Parduodant terminuotus elektroninius keleivinio transporto bilietus važiuoti vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais, skaitmeninėje duomenų bazėje turi būti saugomi šie duomenys: vežėjo arba savivaldybės pavadinimas, važiavimo kaina, bilieto galiojimo terminas. Parduodant terminuotus (vardinius) elektroninius keleivinio transporto bilietus važiuoti vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais, skaitmeninėje duomenų bazėje turi būti saugomi šie duomenys: vežėjo arba savivaldybės pavadinimas, važiavimo kaina, bilieto galiojimo terminas, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatytos nuolaidos dydis procentais.
322. Parduodant elektroninius keleivinio transporto bilietus (bagažo kvitus) važiuoti ir (ar) vežti bagažą vietinio (priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais, skaitmeninėje duomenų bazėje turi būti saugomi duomenys, kurie, vadovaujantis šių taisyklių 32 punktu, turi būti nurodyti autobusų stočių kasose parduodamuose bilietuose (bagažo kvituose).
33. Vietinio (priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršruto bilietas (bagažo kvitas) galioja tik tą dieną ir tam reisui, į kurį jis parduotas. Vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutų bilietų (bagažo kvitų) galiojimą nustato savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos įstaigos.
34. Į tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutų tos pačios dienos visus reisus bilietai (bagažo kvitai) parduodami autobusų stočių kasose ir kitose pardavimo vietose nuo jų atidarymo momento, o pardavimas nutraukiamas likus 10 minučių iki išvykimo pagal eismo tvarkaraštį laiko. Bilietai keleiviams parduodami neribojant jų skaičiaus, tačiau neviršijant transporto priemonės techninėje charakteristikoje numatytų talpos normų. Iš anksto vienam keleiviui galima parduoti tik vieną bagažo kvitą. Bagažo kvitai vežti antrą arba didesnį negu 63 punkte nurodyti matmenys bagažo vienetą parduodami tik transporto priemonėse, jei, baigus keleivių įsodinimą, bagažinėje lieka laisvų vietų.
35. Ekipažas bilietus (bagažo kvitus) keleiviams privalo parduoti iš karto, jiems įlipus į transporto priemonę. Draudžiama išvažiuoti iš autobusų stočių ir stotelių teritorijų nebaigus parduoti bilietų (bagažo kvitų) visiems transporto priemonėje esantiems keleiviams ir nustatyta tvarka neužpildžius kelionės dokumentų. Jeigu ekipažams neužtenka laiko parduoti bilietus (bagažo kvitus) visiems į transporto priemonę įlipusiems keleiviams, vežėjas gali kreiptis į leidimą vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutu išdavusią įstaigą dėl eismo tvarkaraščio koregavimo.
36. Keleivis, atsisakęs įsigyti bilietą (bagažo kvitą), išlaipinamas iš transporto priemonės.
37. Autobusų stočių kasose ar kitose pardavimo vietose gali būti organizuotas išankstinis bilietų (bagažo kvitų) pardavimas, užsakymų bilietams (bagažo kvitams) priėmimas. Už tai iš keleivių gali būti imamas nustatytas mokestis.
38. Išankstinis bilietų (bagažo kvitų) pardavimas ir užsakymų jiems priėmimas pradedamas ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki išvykimo dienos ir baigiamas išvykimo išvakarėse. Jeigu užsakovas bilietų (bagažo kvitų) neatsiima: užsakytų iš anksto – per dvi paras, užsakytų tai pačiai dienai – likus 1 valandai iki išvykimo, užsakymas anuliuojamas ir bilietai (bagažo kvitai) parduodami bendra tvarka.
39. Keleivis turi teisę prieš transporto priemonės išvykimą grąžinti bilietą ir bagažo kvitą (atsisakyti elektroninio keleivinio transporto bilieto (bagažo kvito)) ir gauti visus už juos sumokėtus pinigus šiais atvejais:
39.1. kai reisas nutraukiamas arba transporto priemonė vėluoja išvykti daugiau nei 15 minučių;
39.2. kai keleivis negauna biliete nurodytos arba kitos sėdimos vietos.
40. Kai keleivis grąžina bilietus (bagažo kvitus) ar atsisako elektroninių keleivinio transporto bilietų (bagažo kvitų), kurie buvo pirkti į vietinio (priemiestinio) ar tolimojo susisiekimo maršruto reisą, jam grąžinama:
40.1. kreipiantis ne vėliau kaip prieš dvi valandas iki išvykimo pagal eismo tvarkaraštį laiko – visa bilieto (bagažo kvito) kaina, išskyrus atvejus, kai įsigyjant elektroninį keleivinio transporto bilietą (bagažo kvitą) buvo susitarta kitaip;
40.2. kreipiantis likus mažiau kaip dviem valandoms, bet ne mažiau kaip 10 minučių iki išvykimo pagal eismo tvarkaraštį laiko – ne mažiau kaip 85 procentai bilieto (bagažo kvito) kainos, išskyrus atvejus, kai įsigyjant elektroninį keleivinio transporto bilietą (bagažo kvitą) buvo susitarta kitaip.
41. Šių taisyklių 39 punkte numatytu atveju pinigai keleiviui grąžinami išvykimo autobusų stoties kasoje, o jos nesant – pinigus grąžina ekipažas arba vežėjas. Šių taisyklių 40 punkte numatytu atveju pinigai keleiviui grąžinami bilieto (bagažo kvito) pardavimo vietoje arba pinigus grąžina vežėjas.
42. Transporto priemonei išvykus į reisą, pinigai už nepanaudotus bilietus (bagažo kvitus) negrąžinami, išskyrus ligos ar nelaimingų atsitikimų atvejus, jei keleivis vežėjui pateikia tai patvirtinančius dokumentus ir nepanaudotą bilietą (bagažo kvitą). Ne vėliau kaip per tris paras vežėjas turi grąžinti keleiviui ne mažiau kaip 75 procentus bilieto (bagažo kvito) kainos.
43. Kai dėl neišvažiuojamo kelio, sunkių meteorologinių sąlygų, transporto priemonės gedimo arba kitų priežasčių, nepriklausančių nuo vežėjo, negalima keleivio arba bagažo nuvežti į paskirties autobusų stotį (stotelę), keleiviui vežėjas turi grąžinti sumokėtą pinigų sumą už važiavimą ir bagažo vežimą nuo kelionės nutraukimo vietos iki paskirties autobusų stoties (stotelės). Jei transporto priemonė ir keleivis dėl minėtų priežasčių grįžta į išvykimo autobusų stotį (stotelę), keleiviui visi pinigai už važiavimą ir bagažo vežimą grąžinami išvykimo autobusų stoties kasoje, o jos nesant – pinigus grąžina vežėjas.

44. Keleivių įlaipinimas vietinio (priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutų reisų pradinių autobusų stočių išvykimo aikštelėse ar pradinėse stotelėse pradedamas ne vėliau kaip prieš 10 minučių iki išvykimo pagal eismo tvarkaraštį laiko. Transporto priemonė gali vėluoti išvykti ne daugiau kaip 5 minutes, jeigu reikia parduoti bilietus (bagažo kvitus), esant didesniam keleivių skaičiui.
45. Keleiviai įlaipinami ir išlaipinami autobusų stotyse ir stotelėse, numatytose eismo tvarkaraščiuose. Sustoti šiose autobusų stotyse ir stotelėse yra būtina. Galinėse ir tarpinėse autobusų stotyse keleiviai išlaipinami atvykimo aikštelėje.
46. Įlipti į transporto priemonę pirmumo teisę turi bilietus įsigiję keleiviai, neįgalieji, keleiviai su mažamečiais vaikais, nėščios moterys, senyvo amžiaus keleiviai.
47. Keleiviai, turintys terminuotus vardinius bilietus, skirtus važiuoti vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais rajono teritorijoje, gali važiuoti to paties vežėjo tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais šio rajono teritorijoje, jeigu biliete nurodytos stotelės sutampa su maršruto stotelėmis ir kai transporto priemonėje yra laisvų vietų. Jie įlaipinami įleidus keleivius, vykstančius tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais.
48. Draudžiama vežti keleivius be bilieto ar įsigijusius bilietus su Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatyta nuolaida, tačiau nepateikusius reikiamų dokumentų, patvirtinančių jų teisę į transporto lengvatas.
49. Vežant keleivius esant žemesnei negu 0 oC oro temperatūrai, transporto priemonės salonas turi būti šildomas.
50. Tolimojo susisiekimo autobusais draudžiama vežti vaikus iki 7 metų, jei jų nelydi vyresni asmenys.
51. Neįgalieji su neįgaliųjų vežimėliais turi būti vežami keleivinėmis kelių transporto priemonėmis, išskyrus atvejį, kai neįgaliojo vežimėlis netelpa į transporto priemonės saloną ar bagažinę. Neįgaliojo vežimėlio vežimas neapmokestinamas.
52. Aklasis turi teisę važiuoti keleivinėmis kelių transporto priemonėmis su šunimi vedliu tik turėdamas dokumentus, kuriuose nurodoma šuns sveikatos būklė ir skiepų žymos. Šuo vedlys vežamas nemokamai ir neturi užimti sėdimos vietos. Tokiu atveju šių taisyklių 70 punkte numatytas reikalavimas vežti gyvūnus taroje netaikomas.

53. Ekipažas turi teisę:
53.1. išlaipinti keleivius, atsisakiusius sumokėti už važiavimą;
53.2. nepriimti arba išlaipinti neblaivius, su nešvariais drabužiais, su draudžiamu vežti bagažu ar kitaip pažeidžiančius šias taisykles keleivius artimiausioje bet kurio tipo stotelėje;
53.3. laikinai nutraukti reguliarų reisą, esant neišvažiuojamiems keliams ir sunkioms meteorologinėms sąlygoms arba stichinių nelaimių metu, apie tai pranešęs vežėjui ir eismo tvarkaraštyje numatytoms autobusų stotims bei leidimą vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutu išdavusiai įstaigai.
54. Ekipažas privalo:
54.1. užtikrinti saugų keleivių ir bagažo vežimą, nepriekaištingą ir paslaugų keleivių aptarnavimą (neleisti šiurkštaus, keleivių orumą įžeidžiančio elgesio, rūkymo salone, garsiai klausyti radijo imtuvo, magnetofono ar vaizdo leistuvo, jeigu tai nepriimtina bent vienam keleiviui, ir pan.);
54.2. kelionės metu turėti ekipažo dokumentus ir pateikti juos kontrolę vykdančiam pareigūnui reikalaujant;
54.3. laikytis nustatytų maršrutų ir eismo tvarkaraščių;
54.4. nepažeisdamas talpumo normų, paimti kito vežėjo vežtus keleivius, jeigu jo transporto priemonė sugedo kelyje ar dėl kitų priežasčių nebegali pristatyti keleivių į paskirties autobusų stotį ar stotelę.
55. Ekipažo nariams, vežantiems keleivius, transporto priemonėje draudžiama rūkyti, garsiai klausyti radijo imtuvo, magnetofono ar kitaip trikdyti keleivių rimtį.

56. Keleivis turi teisę:
56.1. užimti nurodytą biliete vietą;
56.2. nemokamai vežti bagažą pagal šių taisyklių 62 punktą;
56.3. nemokamai vežtis du vaikus iki 7 metų, jei jie neužima atskiros sėdimos vietos, vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutų autobusais ir troleibusais bei tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutų autobusais, taip pat naudotis kitomis lengvatomis, nustatytomis Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme;
56.4. gauti bilieto kainos skirtumą šių taisyklių 43 punkte nurodytu atveju;
56.5. grąžinti bilietą (bagažo kvitą) (atsisakyti elektroninio keleivinio transporto bilieto (bagažo kvito) ir gauti už jį (juos) sumokėtus pinigus ar jų dalį šių taisyklių 39 ir 40 punktuose nurodytais atvejais.
57. Keleivis privalo:
57.1. įsigyti bilietą (bagažo kvitą);
57.2. saugoti bilietą ir bagažo kvitą iki kelionės pabaigos, pateikti juos ekipažui ar kontrolę vykdančiam pareigūnui reikalaujant, išskyrus atvejus, kai buvo įgytas elektroninis keleivinio transporto bilietas ar naudojamasi Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo suteikta teise važiuoti nemokamai;
57.3. pasirūpinti savo saugumu: jei yra laisvų sėdimų vietų – atsisėsti ir užsisegti saugos diržą, jeigu jis yra įrengtas, o stovint – laikytis už turėklų;
57.4. laikytis nustatytos tvarkos;
57.5. kelionės metu turėti ir pateikti kontrolę vykdančiam pareigūnui reikalaujant elektroninio keleivinio transporto bilieto (bagažo kvito) identifikavimo priemonę ir (ar) dokumentų originalus, patvirtinančius:
57.5.1. asmens tapatybę (įgijus elektroninį keleivinio transporto bilietą (bagažo kvitą) važiuoti (vežti bagažą) vietinio (priemiestinio) ar tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutu);
57.5.2. teisę į transporto lengvatas (reguliarių reisų metu);
57.5.3. priklausymą specialiai keleivių grupei (specialių reisų metu) – asmens tapatybę ir priklausymą darbovietei, mokymosi įstaigai ir pan.;
57.5.4. turizmo paslaugos apmokėjimą – vykstant turizmo tikslais (užsakomųjų reisų metu);
57.5.5. savivaldybės institucijos arba jos įgaliotos įstaigos nustatytą elektroninio keleivinio transporto bilieto (bagažo kvito) identifikavimo priemonę (įgijus elektroninį keleivinio transporto bilietą (bagažo kvitą) važiuoti (vežti bagažą) vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutu).

58. Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatytų kategorijų asmenys naudojasi važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo transporto priemonėmis lengvatomis. Teisę įsigyti bilietą su atitinkamo dydžio nuolaida turi asmenys, pateikę tokią teisę liudijančių dokumentų originalus. Keleiviai gali naudotis ir savivaldybių institucijų nustatytomis važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatomis.
59. Vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo transporto priemonėse neįgaliesiems, keleiviams su mažamečiais vaikais, nėščioms moterims ir senyvo amžiaus asmenims skiriamos 6 vietos, kurios žymimos užrašu „Keleiviams su vaikais ir neįgaliesiems“ arba atitinkamu simboliu. Kiti keleiviai, atsisėdę į šias vietas, privalo jas užleisti nurodytiems asmenims.
60. Tolimojo reguliaraus susisiekimo transporto priemonėse keleiviams su bilietais, kuriuose nenurodytos sėdimos vietos, ekipažas turi pasiūlyti jiems užleisti savo vietas neįgaliesiems, keleiviams su mažamečiais vaikais, nėščioms moterims, senyvo amžiaus asmenims.
61. Tolimojo reguliaraus susisiekimo transporto priemonės vairuotojas privalo sustabdyti transporto priemonę ir išleisti bet kurio tipo stotelėje neįgaliuosius, keleivius su mažamečiais vaikais, nėščias moteris ir senyvo amžiaus asmenis jiems prašant.

62. Transporto priemonės salone kiekvienas keleivis turi teisę nemokamai vežtis vieno rankinio bagažo, kurio matmenys ne didesni kaip 60 x 40 x 20 cm arba kurio bendra matmenų suma ne didesnė kaip 120 cm, vienetą. Moksleiviai ir studentai turi teisę nemokamai vežtis ir didesnį, nei šiame punkte nustatyta, vieną rankinio bagažo, būtino jų mokslams ar studijoms, vienetą.
63. Transporto priemonės bagažinėje už mokestį galima vežti vieną bagažo, kurio matmenys ne didesni kaip 100 x 50 x 30 cm arba kurio bendra dydžių suma ne didesnė kaip 180 cm, vienetą. Antrą arba didesnį negu šie matmenys bagažo vienetą keleivis gali vežti tik tada, jei, baigus keleivių įsodinimą, bagažinėje lieka laisvų vietų.
64. Bagažą į transporto priemonės bagažinę priima ir paskirties punkte išduoda ekipažas.
65. Vežant keleivius lengvaisiais automobiliais užsakomaisiais reisais, automobilio salone leidžiama vežtis bagažą ir kitus daiktus, jei jie neriboja matomumo vairuotojui ir negali sugadinti ar suteršti automobilio įrenginių, sėdynių ir apmušalų, taip pat šunis su antsnukiais ir kitus kambarinius gyvūnus bei paukščius specialiuose narvuose. Gyvūnų savininkai, kad nebūtų suterštos sėdynės, privalo turėti užtiesalą sėdynėms uždengti. Šunų savininkai privalo turėti dokumentus, kuriuose nurodoma šuns sveikatos būklė ir skiepų žymos. Lengvojo automobilio bagažinėje leidžiama vežti krovinį ar bagažą, neviršijantį automobilio leidžiamo apkrovimo ir netrukdantį uždaryti bagažinę.
66. Stočių bagažinėse už mokestį saugomas bagažas, kurio matmenys ne didesni kaip 100 x 50 x 30 cm arba kai bendra jo matmenų suma ne didesnė kaip 180 cm, išskyrus lengvai užsidegančias, sprogstančias, dvokiančias, gailias medžiagas, smailius, pjaunančius daiktus, ginklus. Didesnių matmenų bagažas saugomas tik esant techninėms galimybėms jį saugoti.
67. Mokestis už kiekvieno bagažo vieneto vežimą imamas parduodant bagažo kvitą.
68. Keleivis turi teisę įvertinti vežamą bagažinėje arba atiduotą stotyje saugoti bagažą. Už įvertinimą imamas vežėjo ar stoties savininko (valdytojo) nustatytas mokestis. Jeigu dėl įvertinimo sumos nesusitariama, bagažas su įvertinimu nepriimamas.
69. Priimamas vežti ar saugoti bagažas turi būti tvarkingai supakuotas, išskyrus tą, kurio pakuoti nereikia.
70. Transporto priemonėmis draudžiama vežti lengvai užsidegančias, sprogstamąsias, dvokiančias, gailias medžiagas, smailius, pjaunančius daiktus, ginklus, daiktus, kurie gali sutepti transporto priemonės apmušalus arba keleivių drabužius, griozdišką bagažą, trukdantį praeiti, o vietinio (priemiestinio) ir tolimojo susisiekimo maršrutais – gyvūnus be taros. Gyvūnų vežimo tvarką vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais nustato savivaldybių institucijos..
71. Stotyse bagažas saugomas:
71.1. automatinėse bagažinėse – 5 paras, o po to perduodamas į bendrąją bagažinę arba sandėlį;
71.2. bendrosiose bagažinėse – 30 parų.
72. Jeigu per 30 parų savininkas bagažo neatsiima, bagažas realizuojamas.
73. Priimama vežti transporto priemonės bagažinėje smulki siunta, kurios matmenys ne didesni kaip 100 x 50 x 30 cm arba jeigu bendra matmenų suma ne didesnė kaip 180 cm. Vežėjas gali nepriimti vežti didesnės, negu nustatyta, smulkios siuntos.

75. Autobusų stoties teritorijoje arba transporto priemonėje rasti daiktai atiduodami į šios autobusų stoties bagažinę arba į kitą vežėjo nustatytą vietą, žinomą ekipažams ir keleiviams. Vietinio (miesto) susisiekimo maršrutų transporto priemonėse rasti daiktai atiduodami į vežėjo nustatytą vietą.
76. Ekipažas, radęs arba keleiviui jam pateikus paliktus daiktus, surašo aktą smulkiai juos aprašydamas, nurodo radimo aplinkybes. Aktas perduodamas kartu su rastais daiktais. Rasti dokumentai, ginklai, šaudmenys tuoj pat perduodami policijai.
77. Daiktai saugomi 6 mėnesius, greitai gendantis turtas – iki 24 valandų, o po to realizuojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
78. Daiktai grąžinami savininkui, bet prieš tai jis turi atlyginti daikto išlaikymo ir kitas su radiniu susijusias išlaidas.

79. Vežėjų, ekipažų ir keleivių valstybinę kelių transporto kontrolę atlieka Inspekcija, savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kontrolės tarnybos ir kitos valstybės institucijos, kurioms įstatymų suteikta kontrolės teisė.
80. Vežėjai gali atlikti savo įmonės transporto priemonių ekipažų, jomis važiuojančių keleivių ir vežamo bagažo kelių transporto kontrolę arba įgalioti tai atlikti kitus juridinius asmenis. Vežėjų arba jų įgaliotų juridinių asmenų kelių transporto kontrolę vykdantys darbuotojai turi teisę sustabdyti keleivines kelių transporto priemones ir tikrinti šių priemonių ekipažų dokumentus, tarp jų keleiviams ir bagažui vežti privalomus dokumentus, bilietus ir bagažo kvitus.
81. Vežėjai, ekipažai ir keleiviai privalo vykdyti teisėtus kontrolę vykdančių pareigūnų reikalavimus.
82. Kelių transporto kontrolės teisę turinčių pareigūnų stabdomas vairuotojas privalo sustabdyti transporto priemonę, pranešti keleiviams apie būsimą kontrolę ir būtinumą pateikti bilietus ar kitus atitinkamus dokumentus, pateikti reikalaujamus ekipažo dokumentus ir vykdyti kitus teisėtus kontrolę vykdančių pareigūnų reikalavimus. Ekipažui ir keleiviams draudžiama trukdyti atlikti kontrolę arba jos vengti.
83. Kontrolę vykdantys pareigūnai tikrina:
83.1. kaip vežėjai, ekipažai ir keleiviai laikosi šių taisyklių;
83.2. kaip vežėjai ir ekipažai laikosi nustatytų maršrutų ir eismo tvarkaraščių;
83.3. ar ekipažai ir stotys teisingai išduoda ir įformina bilietus (bagažo kvitus), kelionės dokumentus.
84. Nustatę šių taisyklių reikalavimų pažeidimą, kontrolę vykdantys pareigūnai surašo administracinio teisės pažeidimo protokolą, jeigu už tai numatyta administracinė atsakomybė. Kitais atvejais surašomas atitinkamas aktas.
85. Kontrolę vykdantys pareigūnai turi teisę pristatyti į policijos įstaigą be bilietų (bagažo kvitų) važiavusius keleivius, kurie atsisako juos įsigyti ir (arba) neturi jų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų, reikalingų administracinio teisės pažeidimo protokolui surašyti.
86. Kontrolę vykdantys pareigūnai, kontrolės metu nustatę netinkamo keleivių aptarnavimo, taip pat netinkamo informacijos keleiviams apie vežėjo rekvizitus pateikimo arba jų nepateikimo transporto priemonėse atvejus, privalo apie tai informuoti vežėją ir leidimus vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutu išdavusią kompetentingą įstaigą, kad būtų imtasi atitinkamų priemonių.

87. Už šių taisyklių pažeidimus vežėjai, ekipažai ir keleiviai atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
88. Surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas keleivio neatleidžia nuo pareigos įsigyti bilietą (bagažo kvitą), t. y. sumokėti už vežimą.
89. Vežėjai privalo nustatyti ekipažams nepriekaištingo ir paslaugaus elgesio su keleiviais normas. Gavę informaciją apie šių normų pažeidimus, vežėjų vadovai privalo nedelsdami ištirti ekipažų netinkamo elgesio su keleiviais aplinkybes ir joms pasitvirtinus imtis ekipažų atžvilgiu įstatymais numatytų poveikio priemonių.