Teisės aktai

Įstatymai
LR Civilinis kodeksas
LR Statybos įstatymas
LR Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas 

Įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai
Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatai;
Statybos techninis reglamentas „ STR 1.03.07:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“;
Statybos techninių reglamentų sąvadas
Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų kaupimo tvarka
Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūros ir kontrolės pavyzdinės taisyklės
Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašas
Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašas
Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos narių balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų tvarkos aprašas
Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, su jais susijusių dokumentų ir lėšų perdavimo daugiabučio namo savininkų bendrijai tvarka
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa
Zarasų rajono savivaldybės „Miestų ir gyvenamųjų vietovių statinių tinkamos priežiūros taisyklės“
Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T-5 patvirtintas Maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašas
Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų taisyklės
Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas
Įsakymas dėl mažos vertėspirkimų aprašo pakeitimo
Įsakymas dėl mažos vertės pirkimų aprašo pekeitimo (gegužė)
UAB "Zarasų būstas" teikiamų atlygintinų paslaugų kainos
2019 m. rugsėjo 20 d. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. (6.28E)1-3155 dėl administratoriaus skyrimo
Pavyzdinės automobilio naudojimo UAB "Zarasų būstas" taisyklės

Dokumentų formos
Sutikimas dėl duomenų (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679)
Prašymas dėl el. pašto (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679)

Kitos daugiabučių namų valdymo formos
Pavyzdinė daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos sutarties forma
Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolo ir steigiamojo susirinkimo dalyvių sąrašo pavyzdinės formos

Kiti dokumentai
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės