Reorganizacija

PRANEŠIMAS APIE PARENGTAS REORGANIZAVIMO SĄLYGAS IR BŪSIMĄ REORGANIZAVIMĄ

2023 m. rugpjūčio 10 d.

Pranešame, kad vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimu "Dėl pritarimo reorganizuoti uždarąsias akcines bendroves "Zarasų vandenys" ir Zarasų autobusai" Nr. T-82 buvo parengtos reorganizavimo sąlygos, pagal kurias uždaroji akcinė bendrovė „Zarasų autobusai“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Zarasų vandenys“ reorganizuojamos prijungimo būdu, prijungiant jas prie uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų būstas“, kuriai pereis visos reorganizuojamų įmonių teisės ir pareigos.

Reorganizuojamos įmonės:
1. Uždaroji akcinė bendrovė „Zarasų vandenys“, teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, registruota buveinė – Malūno g. 3A, Zarasai, Lietuvos Respublika, juridinio asmens kodas –187920473, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT879204716, registras, kuriame kauoiami ir saugomi duomenys apie bendrovę – Juridinių asmenų registras (VĮ "Registrų centrs"), 100 procentų akcijų nuosavybės teise priklauso Zarasų rajono savivaldybei.
2. Uždaroji akcinė bendrovė „Zarasų autobusai“, teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, registruota buveinė – Statybininkų g. 2, Zarasai, Lietuvos Respublika, juridinio asmens kodas – 187823316, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT878233113, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę – Juridinių asmenų registras (VĮ „Registrų centras“), 100 procentų akcijų nuosavybės teise priklauso Zarasų rajono savivaldybei.
Reorganizavime dalyvaujanti įmonė: Uždaroji akcinė bendrovė „Zarasų būstas“, teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, registruota buveinė – Malūno g. 4, Zarasai, Lietuvos Respublika, juridinio asmens kodas – 187801768, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT878017610, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę – Juridinių asmenų registras (VĮ „Registrų centras“) 100 procentų akcijų nuosavybės teise priklauso Zarasų rajono savivaldybei.
Reorganizavimo būdas – prijungimas, uždarąsias akcines bendroves „Zarasų autobusai“ ir „Zarasų vandenys“ prijungiant prie uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų būstas“, kuri perims reorganizuojamų įmonių turtą, teises bei pareigas ir po reorganizavimo tęs veiklą.
Po reorganizavimo pasibaigiančios įmonės –  uždaroji akcinė bendrovė „Zarasų autobusai“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Zarasų vandenys“.
Po reorganizavimo veiksianti įmonė – uždaroji akcinė bendrovė „Zarasų būstas“, kurios 100 procentų akcijų nuosavybės teise priklauso Zarasų rajono savivaldybei.
Visos uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų autobusai“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų vandenys“ teisės ir pareigos pereina uždarajai akcinei bendrovei „Zarasų būstas“ nuo priėmimo-perdavimo akto tarp uždarųjų akcinių bendrovių „Zarasų autobusai“, „Zarasų vandenys“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų būstas“ pasirašymo dienos. 
Apie parengtas reorganizavimo sąlygas bus vieną kartą paskelbta viešai VĮ Registrų centro leidžiamame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ bei raštu pranešta visiems reorganizavime dalyvaujančių įmonių kreditoriams.

Su parengtomis reorganizavimo sąlygomis bei dokumentais galima susipažinti reorganizuojamų ir reorganizavime dalyvaujančių įmonių interneto svetainėse www.zarasuautobusai.lt, www.zarasuvandenys.lt, www.zarasubustas.lt bei Zarasų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.zarasai.lt.

Su reorganizavimo sąlygomis ir kitais dokumentais galite susipažinti čia:
1. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimas „Dėl pritarimo reorganizuoti uždarąsias akcines bendroves „Zarasų vandenys“ ir „Zarasų autobusai““ Nr. T-82
2. Reorganizavimo sąlygos
3. Tęsiančios veiklą Uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų būstas“ įstatų projektas
4. Uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų autobusai“ praėjusių trejų finansinių metų ataskaitų rinkiniai ir metinės veiklos ataskaitos, tarpinės finansinės ataskaitos
5. Uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų vandenys“ praėjusių trejų finansinių metų ataskaitų rinkiniai ir metinės veiklos ataskaitos, tarpinės finansinės ataskaitos
6. Uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų būstas“ praėjusių trejų finansinių metų ataskaitų rinkiniai ir metinės veiklos ataskaitos, tarpinės finansinės ataskaitos